I en nyligen publicerad studie baserat på data från Svenska AURICULA-registret jämfördes skillnaden i effekt och säkerhet mellan 3 NOAKs (apixaban, dabigatran och rivaroxaban) och warfarin med högt TTR (Time in Theapeutic Range i medeltal  71,4%) hos över 64 000 patienter med förmaksflimmer mellan den 1 januari 2013 fram till 31 december 2015.

Syftet med studien var att undersöka om bra warfarinbehandling är lika effektiv och säker som behandling med NOAK. 

Resultatet visar bland annat att det inte förelåg någon skillnad i förekomst av stroke och systemisk embolism mellan 
preparaten men att apixaban samt dabigatran uppvisade lägre förekomst av blödningar jämfört med warfarin.

Ta del av studieresultaten här