Förmaksflimmer (AF)
Sverige

Kloka Listan i Stockholm

Vid behov av perorala antikoagulantia rekommenderas i första hand direktverkande faktor Xa-hämmare Eliquis® (apixaban) för tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer som är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK. Vid eGFR<15ml/min, diskutera med njurspecialist.