Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Eliquis (apixaban) orsaka biverkningar, men alla som behandlas behöver inte få dem. Den vanligast förekommande biverkningen av Eliquis är blödning. De mest förekommande biverkningarna i de kliniska studierna är blödning, näsblödning och hematom.1 

man som tar ett kvällsbad
Patienter med potentiellt högre risk för blödningar

Patienter med potentiellt högre risk för blödningar1

Flera patientgrupper har en förhöjd blödningsrisk och bör informeras noggrant kring tecken och symtom på blödningskomplikationer som biverkning i samband med Eliquis-behandling. Eliquis ska användas med försiktighet vid tillstånd där förhöjd blödningsrisk föreligger. 

  • Iaktta försiktighet vid tillstånd med förhöjd blödningsrisk. 
  • Informera patienten kring symtom och tecken på blödningskomplikationer. 
  • Avbryt behandling med Eliquis vid svår blödning.

Eliquis rekommenderas inte tillsammans med läkemedel som förknippas med allvarliga blödningar, exempelvis trombolytika, GPIIb/IIIa-receptorantagonister, tienopyridiner (till exempel klopidrogel), dipyridamol, dextran och sulfinpyrazon.

Se även Praktiska råd - Hantera blödningar
Se även Praktiska råd - Interaktioner

Rapportera misstänkta biverkningar

Rapportera misstänkta biverkningar

Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket då det är viktigt för möjligheten att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Misstänkt biverkning med Eliquis rapporteras här  Biverkningar och reklamationer.

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se