Hantera blödningar

I likhet med alla andra antikoagulantia kan Eliquis orsaka blödningar. Hittills har blödningar till stor del hanterats genom utsättning av NOAK och stödjande åtgärder.1

Med tanke på att NOAK har korta halveringstider går effekten ut relativt snabbt jämfört med warfarin och kräver därför inte i lika stor utsträckning en reverserande åtgärd med antidot som med warfarin. Se utdrag från EHRAs praktiska råd vid behandling med NOAK nedan:

”Utöver standardmässiga stödjande åtgärder (t.ex. mekanisk kompression, kirurgisk hemostas, vätskeersättning och annat hemodynamiskt stöd) vid icke livshotande blödningar är tiden den viktigaste antidoten mot NOAK, med tanke på den relativt korta eliminationshalveringstiden" 2

Rekommendationer vid olika ingrepp och blödningar finns på SSTH hemsida: www.SSTH.se

eliquis-hantera blodningar
ELIQUIS och blödningar

ELIQUIS och blödningar1

Utöver sedvanliga och standardmässiga stödjande åtgärder vid blödning (till exempel mekanisk kompression, kirurgisk hemostas, vätskeersättning och annat hemodynamiskt stöd) är tiden den viktigaste antidoten mot NOAK (Non-vitamin K antagonist Oral AntiKoagulantia), med tanke på den relativt korta eliminationshalveringstiden hos Eliquis. 2

Eliquis är en kraftfull, reversibel, direkt och ytterst selektiv hämmare av faktor Xa. Vid situationer när reversering av den antikoagulerande effekten behövs till följd av livshotande eller okontrollerad blödning, finns ett reverserande läkemedel tillgängligt för faktor Xa-hämmare. Administrering av protrombinkomplexkoncentrat (PCC) eller rekombinant faktor VIIa kan också övervägas.

Vid större blödningar, överväg att konsultera en koagulationsexpert beroende på lokal tillgänglighet.

När behandling med Eliquis avbryts utsätts patienten för en ökad risk för trombos, även då behandlingen med Eliquis avbryts på grund av blödning. Uppehåll i behandlingen bör undvikas och om behandlingen med Eliquis tillfälligt måste avbrytas bör behandlingen återupptas så snart som möjligt.

Rekommendationer vid olika ingrepp och blödningar finns på SSTH hemsida: www.SSTH.se 

ELIQUIS och antidot

ELIQUIS och antidot

Ett läkemedel för reversering av anti‑faktor Xa‑aktiviteten för Eliquis (apixaban) finns godkänd. Se fass 
I nuläget är NT-rådets rekommendation till regionerna att inte använda Ondexxya (andexanet alfa) för reversering av antikoagulation för patienter som behandlas med faktor Xa-hämmare (apixaban eller rivaroxaban), då man bedömer att stor osäkerhet både vad gäller klinisk effekt och kostnadseffektivitet föreligger.3 

Blödningshantering hos patienter som behandlas med ELIQUIS

Blödningshantering hos patienter som behandlas med ELIQUIS1

  • Avbryta behandlingen
  • Lokalisera blödningskällan
  • Sätta in lämplig behandling, som kirurgisk hemostas eller transfusion av färskfrusen plasma
  • Aktivt kol kan bidra till att minska Eliquis-exponeringen 

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se 
2. EHRA Practical Guide on the use of NOAKs in patients with non-valvular AF, 2015.
3.Ondexxya (andexanet alfa) vid reversering av antikoagulation vid behandling med faktor Xa-hämmare NT-rådets yttrande till regionerna 2020-10-16

432-SE-2300034, PP-ELI-SWE-2675, MAJ 2023