Interaktioner

ELIQUIS interaktioner med starka hämmare av CYP3A4 och P-gp

Samtidig användning av starka hämmare av både CYP3A4 och P-gp (exempelvis Azolantimykotika och HIV-proteashämmare) rekommenderas inte eftersom de kan öka exponeringen för Eliquis.1

ELIQUIS och dronedaron

Ingen kontraindikation föreligger vid kombination av Eliquis med hjärtrytmreglerande läkemelet dronedaron.1 För mer information se inspelad föreläsning med Överläkare Leif Friberg, Danderyds Sjukhus, Se här!

Interaktioner Eliquis
ELIQUIS interaktioner med starka inducerare av CYP3A4 och P-gp

ELIQUIS interaktioner med starka inducerare av CYP3A4 och P-gp

Inducerare av både CYP3A4 och P-gp (exempelvis rifampicin, fenytoin, karbamezipin, fenobarbital och johannesört ska användas med försiktighet eftersom effekten av Eliquis kan försämras.1

Hos patienter som får samtidig systemisk behandling med starka inducerare av både CYP3A4 och P-gp gäller följande rekommendationer:

  • vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF och vid profylax av recidiverande DVT och LE (VTE) bör apixaban användas med försiktighet,
  • vid behandling av DVT och behandling av LE bör apixaban inte användas eftersom effekten kan försämras.
ELIQUIS interaktioner med andra läkemedel som påverkar hemostas

ELIQUIS interaktioner med andra läkemedel som påverkar hemostas1

Trombocytaggregationshämmare, SSRI/SNRI och NSAID

Vid samtidig behandling med Eliquis och trombocytaggregationshämmande läkemedel ökar risken för blödning Försiktighet måste iakttas om patienter samtidigt behandlas med SSRI/SNRI och NSAID, inklusive ASA.

Läs utförlig beskrivning av interaktioner i Eliquis produktresumé, fass.se.

Antikoagulantia

Samtidig behandling med Eliquis och andra antikoagulantia är kontraindicerad, förutom: – Vid byte till eller från Eliquis – När ofraktionerat heparin ges i doser som är nödvändiga för att bibehålla en central ven- eller artärkateter öppen.

På grund av en ökad risk för blödning är samtidig behandling med något annat antikoagulantium kontraindicerad förutom vid särskilda omständigheter under byte av antikoagulationsbehandling, då ofraktionerat heparin (UFH) ges i doser nödvändiga för att bibehålla en central ven- eller artärkateter öppen eller då UFH ges under kateterablation för förmaksflimmer.

Referens

1. ELIQUIS Produktresumé www.fass.se