Advance 2

Eliquis (apixaban) jämfört med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv knäplastik¹

  • 38% reducerad risk för Eliquis 2,5 mg x 2 jämfört med enoxaparin 40 mg subcutant för total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv TKR (RRR, p < 0,0001, 9,3 % ARR)
  • Allvarliga blödningar eller kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar: apixaban: 53/1501 (3,5%), enoxaparin: 72/1508 (4,8%); ARR –1,24% (95% KI –2,66 till 0,18) p=0,0881

Bakgrund

I denna randomiserade, dubbel-blinda studie, jämfördes Eliquis med konventionell terapi för att utvärdera effekt och säkerhet av Eliquis som trombosprofylax vid total knäledsplastik (TKR).

Totalt 1 238 patienter randomiserades till olika dubbelblinda doser av Eliquis alternativt enoxaparin 40 mg subcutant.

Behandlingen varade 10-14 dagar, med början 12-24 timmar efter operationen.

Eliquis 2,5 mg x 2 reducerade signifikant risken för VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv knäplastik.

 

Referenser
1. Lassen MR, Raskob GE, Gallus A, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after knee replacement (ADVANCE-2). Lancet. 2010;375:807-815.

Advance 2

Symptomatisk VTE eller VTE-relaterad död: 7/1528 patienter (0,46 %) i ELIQUIS®-gruppen vs 7/1529 patienter (0,46 %) i enoxaparin-gruppen (p=NR)

RRR: relativ riskreduktion. ARR: absolut riskreduktion. NNT: Numbers Needed to Treat (1/ARRx100) NR: Not Reported
*Total VTE/död oavsett orsak uppmätt efter 10–14 dager var en kombination av asymptomatisk eller symptomatisk DVT, icke-dödlig lungemboli och död av någon orsak.
†Allvarlig VTE var en kombination av asymptomatisk eller symptomatisk proximal DVT, icke-dödlig lungemboli och VTE-relaterad död.
 

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla webbinarier och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka