Advance 3

Eliquis (apixaban) jämfört mot enoxaparin som trombosprofylax vid elektiv höftplastik

I ADVANCE 3-studien uppvisade Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv höftplastik1:

  • 64% reducerad risk för total VTE/död. Eliquis 2,5 mg x 2 reducerade risken för total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv höftplastik (RRR, p < 0,001), 2,5% ARR jämfört med enoxaparin 40 mg x 1
  • Ingen ökad risk för allvarlig blödning. Eliquis 2,5 mg x 2 uppvisade ingen ökad risk för allvarlig blödning jämfört med enoxaparin 40 mg (Apixaban 22/2673 (0,8%), enoxaparin 18/2659 (0,7%), ARR 0,1% (95% KI –0.3 till 0.6) P=0,54)

Effekt och säkerhet1

I denna dubbelblinda studie randomiserades 5407 patienter som genomgått total höftplastik till antingen Eliquis 2,5 mg x 2 dagligen eller enoxaparin vid en dos av 40 mg subkutant var 24:e timme.

Eliquis initierades 12 till 24 timmar efter operation medan enoxaparin initierades 12 timmar före operation. Profylax fortsatte under 35 dagar efter kirurgi. Patienterna följdes under ytterligare 60 dagar efter den senaste dosen av studieläkemedlet.

Det primära effektmåttet utgjordes av asymtomatisk eller symtomatisk djup ventrombos, icke-fatal lungemboli eller död oavsett orsak under behandlingsperioden.

Eliquis 2,5 mg x 2 var signifikant bättre än enoxaparin 40 mg x1 för prevention av total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv höftplastik.

Referenser

1. Lassen MR, Gallus A, Raskob GE, et al. Apixaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip replacement (ADVANCE-3). N Engl J Med. 2010;363:2487-2498.

ELIQUIS®: BÄTTRE EFFEKT jämfört med enoxaparin efter total höftledsplastik (THR)1

Advance 3 Eliquis

Symtomatisk VTE eller VTE-relaterad död: 4/2708 patienter (0,1 %) i ELIQUIS®-gruppen vs 10/2699 patienter (0,4 %) i enoxaparin-gruppen (p=0,11)

RRR: relativ riskreduktion. ARR: absolut riskreduktion. NNT: Numbers Needed to Treat (1/ARRx100) NR: Not Reported
*Total VTE/död oavsett orsak uppmätt efter 10–14 dager var en kombination av asymptomatisk eller symptomatisk DVT, icke-dödlig lungemboli och död av någon orsak.
†Allvarlig VTE var en kombination av asymptomatisk eller symptomatisk proximal DVT, icke-dödlig lungemboli och VTE-relaterad död.

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla webbinarier och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka