Hantering vid elkonvertering

ELIQUIS och elkonvertering1

Eliquis-behandling kan initieras och fortskrida hos NVAF-patienter som kan behöva elkonvertering.

För patienter utan tidigare antikoagulantiabehandling - överväg transesofagal ekokardiografi (TEE) eller datortomografi (CT)) för att utesluta tromber i vänster förmak innan konvertering, i enlighet med etablerade riktlinjer.

eliquis-hantering-vid-konvertering
ELIQUIS innan elkonvertering

ELIQUIS innan elkonvertering1

För patienter som påbörjar Eliquis (apixaban) innan konvertering – säkerställ att tillräcklig antikoagulation uppnåtts innan elkonvertering.  

Om konvertering är nödvändig innan tillräckligt antal doser givits bör en laddningsdos ges minst 2 timmar innan konvertering. 

Säkerställ att alla patienter som genomgår konvertering tagit Eliquis (apixaban) enligt ordination innan konverteringen. Besluta om initiering och behandlingsduration i enlighet med etablerade riktlinjer för antikoagulationsbehandling hos patienter som genomgår konvertering.

ELIQUIS jämfört med warfarin vid konvertering

ELIQUIS jämfört med warfarin vid konvertering2

En retrospektiv ad hoc subanalys till ARISTOTLE-studien visade inga skillnader avseende förekomst av stroke och systemisk embolism mellan apixaban och warfarin inom 30 dagar efter konvertering. Förekomsten var noll i båda behandlingsarmarna.

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se 
2. 
Flaker, G. J Am Coll Cardiol, 2014