Njurfunktion

Eliquis (apixaban) har en låg renal utsöndring. Vid normal njurfunktion utsöndras 27% via njurarna.

Eliquis kan användas till patienter med kreatininclearance ned till 15 ml/min. Se tabell nedan och doseringsanvisningar för olika indikationer

ett glatt sällskap på promenad i blåsten
ELIQUIS till patienter med nedsatt njurfunktion

ELIQUIS till patienter med nedsatt njurfunktion1

Nedsatt njurfunktion
Indikationer
Dosjustering

Lätt nedsatt njurfunktion
(CrCl 51–80 ml/min)
eller 
måttligt nedsatt njurfunktion
(CrCl 30–50 ml/min)

Icke-valvulärt förmaksflimmer

Ingen dosjustering krävs om
inte patienten uppfyller
kriterierna för dosminskning
(dosminskning till 2,5 mg x2
rekommenderas för patienter
med ≥2 av följande: ålder
≥80 år, kroppsvikt ≤60 kg
eller serumkreatinin
≥1,5 mg/dl (133 μmol/l)

Andra Indikationer

Ingen dosjustering krävs

Allvarligt nedsatt
njurfunktion
(CrCl 15–29 ml/min)

Icke-valvulärt förmaksflimmer

Dosminskning till 2,5 mg x2

Andra Indikationer

Eliquis ska användas med försiktighet

Njursvikt
(CrCl <15 ml/min)

Alla indikationer

Rekommenderas ej

Dialys

Alla indikationer

Rekommenderas ej

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se