Aktuella riktlinjer och behandlingsrekommedationer för antikoagulantia vid förmaksflimmer och Venös tromboembolism (VTE)

Här har vi samlat aktuella svenska och internationella rekommendationer och riktlinjer för antikoagulantia och faktor Xa-hämmaren Eliquis® (apixaban).

Förmaksflimmer (AF)
Venös tromboembolism (VTE)

Visar:

Svenska och Internationella riktlinjer AF

Svenska och Internationella riktlinjer VTE

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

ESMO – Kliniska praktiska riktlinjer för venös tromboembolism och patienter med cancer

Tromboembolism hos cancerpatienter är ett fortsatt omfattande hälsoproblem och näst cancern den största mortalitetsfaktorn, trots dagens behandlingsmöjligheter. Operativa ingrepp ökar risken. Läs om vilka LMWH och NOAK som rekommenderas vid behandling av cancerassocierad trombos.

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

CHEST: Riktlinjer och expertpanel om förebyggande terapi vid venös tromboembolisk sjukdom 2021

Hos patienter med akut VTE vid cancer (cancerassocierad trombos) rekommenderas en oral Xa-hämmare (apixaban, edoxaban, rivaroxaban) över LMWH för initierings- och behandlingsfaser av terapin (stark rekommendation, måttlig evidensgrad).

Venös tromboembolism (VTE) | Sverige

Janusinfo om orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Antitrombotiska läkemedel som orala antikoagulantia och trombocythämmare ökar risken för blödningskomplikationer och förvärrar en pågående blödning vid t.ex. ett kirurgiskt ingrepp vilket bland annat kan kräva ett temporärt uppehåll av behandlingen.

Förmaksflimmer (AF) | Sverige

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala Antikoagulantia (NOAK)

Ta del av kliniska råd för antikoagulantia, Eliquis® (apixaban), Lixiana® (edoxaban), Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivoroxaban), med tider från sista tablett till kirurgi vid elektiv kirurgi, återinsättning efter kirurgi, vid akut stor blödning eller behov av akut kirurgi samt vid byte mellan orala antikoagulantia. Lista för låg/standardriskingrepp samt högriskingrepp.

Venös tromboembolism (VTE) | Sverige

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) Kliniska råd vid behandling med Non-vitamin K-beroende Orala Antikoagulantia (NOAK)

Ta del av kliniska råd för antikoagulantia, Eliquis® (apixaban), Lixiana® (edoxaban), Pradaxa® (dabigatran), Xarelto® (rivoroxaban), med tider från sista tablett till kirurgi vid elektiv kirurgi, återinsättning efter kirurgi, vid akut stor blödning eller behov av akut kirurgi samt vid byte mellan orala antikoagulantia. Lista för låg/standardriskingrepp samt högriskingrepp.

Förmaksflimmer (AF) | Sverige

Kloka Listan i Stockholm

Vid behov av perorala antikoagulantia rekommenderas i första hand direktverkande faktor Xa-hämmare Eliquis® (apixaban) för tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer som är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK. Vid eGFR<15ml/min, diskutera med njurspecialist.

Förmaksflimmer (AF) | Internationella

ESC 2023 Riktlinjer för hantering av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med diabetes

De nuvarande riktlinjerna fokuserar, i motsats till tidigare riktlinjer om diabetes, pre-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, bara på just hjärt-kärlsjukdomar och diabetes, detta på grund av svagare evidensläge när det gäller pre-diabetes. Denna version av riktlinjerna ger också rekommendationer om stratifiering av kardiovaskulär risk, samt om screening, diagnos och behandling av kardiovaskulär sjukdom hos patienter med diabetes.

Förmaksflimmer (AF) | Internationella

EHRA practical guide om NOAK och hantering av kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer

Europeiska hjärtrytm-sällskapet EHRA har uppdaterat sin praktiska guide om NOAK-behandling vid förmaksflimmer. Vägledning och praktiska tips som syftar till en säker och effektiv behandling med antikoagulantia.

Förmaksflimmer (AF) | Sverige

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

För behandling av förmaksflimmer har NOAK högre prioritet i SOS riktlinjer. Risken för allvarlig blödning är likvärdig vid behandling med NOAK jämfört med warfarin, men risken för intrakraniell blödning är lägre vid behandling med NOAK jämfört med warfarin. NOAK kräver färre laboratoriekontroller. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår med NOAK är låg jämfört med warfarin.

Venös tromboembolism (VTE) | Sverige

SSTH – Riktlinjer för behandling vid cancerassocierad venös tromboembolism

Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) ger rekommendationer med riktlinjer grundat på publicerade randomiserade studier och metaanalyser med jämförelse mellan NOAK och LMH (dalteparin) vid cVTE. Peroral faktor Xa-hämmare rekommenderas som förstahandsbehandling vid cVTE framför lågmolekylärt heparin

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

NICE – National Institute for Health and Care Excellence riktlinjer för diagnos och antikoagulationsbehandling vid DVT

I riktlinjerna tas bland annat upp behandling vid VTE och cancer. NOAK rekommenderas för patienter med aktiv cancer eller konfirmerad proximal DVT eller LE. Om NOAK anses olämpligt kan LMWH enbart eller LMWH följt av warfarin ges. Överväg att behandla längre än 6 månader vid aktiv cancer efter en oprovocerad DVT eller LE, baserat på risken för VTE eller blödning.

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

ASH riktlinjer vid venös tromboembolism och lungemboli

American Society of Hematology behandlingsrekommendationer från 2020 vid venös tromboembolism och lungemboli. I riktlinjerna rekommenderas antikoagulantia på obestämd tid för patienter med återkommande oprovocerad VTE och en preferens för NOAK som primär behandling framför warfarin för behandling av VTE.

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

ESC om riktlinjer för diagnos och hantering av akut lungemboli

De aktuella riktlinjerna har utvecklats i samarbete med European Respratory Society (ERS). ESCs expertgrupp ger även 10 budskap med rekommendationer och vägledning för diagnos och hantering vid lungemboli (LE).

Venös tromboembolism (VTE) | Sverige

Janusinfo Region Stockholm om venös trombos

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter. En samlingssida med aktuella rekommendationer, praktiska råd kring venös tromboembolism som uppdateras löpande.

Förmaksflimmer (AF) | Internationella

ESC guidelines vid förmaksflimmer

European Society of Cardiology har uppdaterat riktlinjerna från 2016. Här förtydligas screening samt ABC-synsättet på ett optimerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer.

Förmaksflimmer (AF) | Sverige

Läkemedelsverkets rekommendationer om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke bör få behandling med orala antikoagulantia. NOAK rekommenderas före warfarin vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer, om det inte finns kontraindikationer.

Förmaksflimmer (AF) | Internationella

NICE guidelines – Förmaksflimmer: diagnos och hantering

Uppdaterade rekommendationer inklusive råd om vård och behandling för personer med förmaksflimmer samt hantering och riskbedömning för stroke och blödningar. Rekommendationer ges även för bedömning och hantering av hjärt- och rytmkontroll.

Venös tromboembolism (VTE) | Sverige

SSTH: Trombosprofylax vid covid-19 infektion

Patienter som inlägges på sjukhus med covid-19 har ökad risk för venös tromboembolism. Ta del av rekommendationerna från Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas.

Förmaksflimmer (AF) | Sverige

Janusinfo belyser riskerna för ischemisk stroke och blödning hos äldre sköra patienter med förmaksflimmer och oral antikoagulantiabehandling

Sköra äldre patienter har hög risk för både ischemisk stroke och blödning. Vid förmaksflimmer ökar risken. Därför bör antikoagulantiabehandling med NOAK eller warfarin ges oavsett kronologisk ålder. Läs mer om nytta och risker, praktiska överväganden och dosering av NOAK.

Förmaksflimmer (AF) | Sverige

Janusinfo – information om koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Nyheter, expertutlåtanden och praktiska råd om: antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer, jämförande värdering av NOAK vid förmaksflimmer, antikoagulantiabehandling efter intrakraniell behandling, riktlinjer för profylax och behandling av venös tromboembolism hos patienter med covid-19, samt uppdateringar om cancerassocierad VTE.

Förmaksflimmer (AF) | Internationella

ACC och AHA – Uppdaterade riktlinjer belyser antikoagulationsbehandling och trombosprevention

Riktlinjerna för hantering av patienter med förmakslimmer från American College of Cardiology (ACC) och American Heart Association (AHA). Framför allt med avseende på antikoagulationsbehandling och trombosprevention.

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) – riktlinjer för antikoagulantia vid cancer

Uppdaterade riktlinjer rekommenderar NOAK i form av apixaban och edoxaban enligt kategori 1. Utöver det även rivaroxaban men dabigatran enbart om övriga NOAK anses olämpliga. Det anges även att apixaban kan ha högre säkerhet än edoxaban och rivaroxaban för patienter med lesioner i magsäcken eller matstrupen (kategori 2B). LMWH rekommenderas för patienter med GI-cancer. Tillgång till riktlinjerna kräver registrering.

Venös tromboembolism (VTE) | Internationella

ITAC – Kliniska praktiska riktlinjer för behandling och profylax av venös tromboembolism för patienter med cancer, inklusive patienter med Covid-19

Uppdaterade riktlinjer för 2022 från international Initiative of Trombosis and Cancer, ITAC. De nya riktlinjerna inkluderar rekommendationer för patienter med cancerassocierad trombos samt Covid-19 avseende initial och långsiktig behandling med LMWH samt antikoagulantia för trombosprevention.