Dosering

Eliquis (apixaban) är en filmdragerad tablett för peroralt bruk och finns i styrkorna 5 mg och 2,5 mg.1

Dosering ELIQUIS vid förmaksflimmer1

Rekommenderad dos vid förmaksflimmer:

  • Eliquis 5 mg två gånger dagligen.

  • Långtidsbehandling rekommenderas.

Dosering ELIQUIS vid akut djup ventrombos (DVT) eller lungemboli (LE)1

Rekommenderad dos för behandling av akut djup ventrombos eller lungemboli:

  • Eliquis 10 mg två gånger dagligen under de första 7 dagarna, och därefter 5 mg två gånger dagligen. 
  • I enlighet med tillgängliga medicinska riktlinjer ska kortvarig behandling (minst 3 månader) vara baserad på övergående riskfaktorer (exempelvis nyligen genomgången operation, trauma eller immobilisering).
Eliquis-dosering-doktor
Dosering ELIQUIS som profylax av recidiverande djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE)

Dosering ELIQUIS som profylax av recidiverande djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE)1

Rekommenderad dos av Eliquis (apixaban) som profylax av recidiverande DVT och LE är 2,5 mg två gånger dagligen. När profylax av recidiverande DVT och LE är indicerad, ska dosen 2,5 mg två gånger dagligen sättas in efter att 6 månaders behandling med apixaban 5 mg två gånger dagligen, eller 6 månaders behandling med annat antikoagulantium, är slutförd.

Dosering ELIQUIS vid höft- och knäledsplastik som profylax av venös tromboembolism

Dosering ELIQUIS vid höft- och knäledsplastik som profylax av venös tromboembolism1

Rekommenderad dos vid höftledsplastik och knäledsplastik som profylax av venös tromboembolism:
Eliquis 2,5 mg 2 gånger dagligen, med första dos Eliquis 12–24 timmar efter ingreppet.

  • Vid elektiv höftledsplastik rekommenderas en behandlingslängd på 32–38 dagar.
  • Vid elektiv knäledsplastik rekommenderas en behandlingslängd på 10–14 dagar.
Dosreduktion för vissa patienter med förmaksflimmer

Dosreduktion för vissa patienter med förmaksflimmer1

Rekommenderad dos vid icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF):
Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen om patienten uppfyller minst två av följande kriterier samtidigt: 

  • Ålder ≥ 80 år
  • Kroppsvikt ≤ 60 kg
  • Serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l)

Rekommenderad dos vid icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF):
Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen om patienten har

  • Allvarligt nedsatt njurfunktion, eGFR 15-29 ml/min
Råd vid missad dos av ELIQUIS

Råd vid missad dos av ELIQUIS1

En missad dos av Eliquis1 ska tas så fort som möjligt när patienten upptäcker att dosen missats och därefter fortsätta att följa ordinarie doseringsschema. 

Råd vid dubbel dos ELIQUIS

Råd vid dubbel dos ELIQUIS2

Om patienten som är ordinerad Eliquis två gånger dagligen av misstag råkat ta en dubbel dos av Eliquis vid ett tillfälle, ska patienten avstå från nästa planerade dos och därefter återuppta behandlingen (två gånger dagligen) 24 timmar efter intaget av den dubbla dosen.

Dosdispensering

Dosdispensering1

Eliquis har brytningstillstånd, vilket godkänts av Läkemedelsverket. Det innebär att Eliquis kan dosdispenseras. 

Läs utförlig beskrivning om dosering i Eliquis produktresumé, fass.se.

 

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis, se www.fass.se 
2. https://academic-oup-com.eu1.proxy.openathens.net/europace/article/23/10/1612/6247378