Laboratorieövervakning

Behandling med Eliquis kräver ingen rutinmässig laboratorieövervakning.1

Laboratorieövervakning i vissa fall1

Trots att behandling med Eliquis inte kräver rutinmässig laboratorieövervakning kan ett kalibrerat kvantitativt anti-FXa-test vara till nytta i undantagsfall, då kännedom om Eliquis-exponeringen kan vara avgörande för kliniska beslut, som exempelvis vid överdosering och akut kirurgi.

Vid övergång från Eliquis till VKA (vitamin K-antagonist) krävs en viss laboratorieövervakning. Då patienter övergår från Eliquis till VKA-behandling ska administrering av Eliquis fortgå i minst 2 dagar efter det att VKA-behandling har påbörjats. Efter 2 dagars samtidig administrering av Eliquis och VKA, ska INR mätas före nästa schemalagda dos av Eliquis. Samtidig behandling med Eliquis och VKA ska fortgå till dess att INR är ≥ 2.

Till Praktiska råd - Hur byter jag?

eliquis-mata-eliquis

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se