Hur byter jag?

Övergång från VKA till ELIQUIS

Övergång från VKA (vitamin K-antagonist) till Eliquis (apixaban) kräver laboratorieövervakning av INR (International Normalized Ratio).

 • Vid övergång från behandling med VKA till Eliquis ska behandling med warfarin, eller annan VKA, avslutas
 • Behandlingen med Eliquis ska inledas när INR är ≤ 2,0.1

Övergång från ASA till ELIQUIS *

 • Avbryt behandlingen med ASA (acetylsalicylsyra).
 • Påbörja behandling med Eliquis (apixaban) vid nästa schemalagda dos.1
eliquis-konsultation-hur-byter-jag
Övergång från annan NOAK till ELIQUIS

Övergång från annan NOAK till ELIQUIS

 • Avbryt behandlingen med NOAK (Non-vitamin K antagonist Oral AntiKoagulantia).
 • Påbörja behandling med Eliquis (apixaban) vid nästa schemalagda dos.1
Övergång från LMWH till ELIQUIS

Övergång från LMWH till ELIQUIS

 • Avbryt behandlingen med LMWH (lågmolekylärt heparin).
 • Påbörja behandling med Eliquis (apixaban) vid nästa schemalagda dos.1
Övergång från ELIQUIS till VKA

Övergång från ELIQUIS till VKA

Övergång från Eliquis (apixaban) till VKA (vitamin K-antagonist) kräver laboratorieövervakning av INR.

 • Vid övergång från Eliquis till VKA-behandling ska administreringen av Eliquis fortgå i minst 2 dagar efter att VKA-behandlingen har påbörjats.
 • Efter 2 dagars samtidig administrering av Eliquis och VKA mäts INR före nästa schemalagda dos av Eliquis.
 • Fortsätt samtidig administrering av Eliquis och VKA tills INR är ≥ 2,0.1

 

Referens

1. ELIQUIS Produktresumé  www.fass.se 
* Vissa patienter kan kräva kombinationsbehandling med en trombocythämmare. Byte från ASA till ELIQUIS sker enligt läkarens bedömning.