Kirurgi och invasiva ingrepp

Vid ingrepp med låg risk för blödning, där minimal, icke-kritisk blödning förväntas1

Eliquis bör sättas ut minst 24 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp.

Vid ingrepp med måttlig till hög risk för blödning1

Eliquis bör sättas ut minst 48 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp (>4 halveringstider)

Om kirurgi eller invasiva ingrepp inte kan senareläggas1

Utöva lämplig försiktighet och ta hänsyn till den ökade risken för blödning. Risken för blödning ska värderas mot hur brådskande ingreppet är.

Operation
ELIQUIS inför kateterablation för förmaksflimmer

ELIQUIS inför kateterablation för förmaksflimmer1

För patienter som genomgår kateterablation för förmaksflimmer behöver behandling med Eliquis inte avbrytas.

Att återuppta behandling med ELIQUIS efter kirurgi eller invasivt ingrepp

Att återuppta behandling med ELIQUIS efter kirurgi eller invasivt ingrepp1

Återuppta behandlingen med Eliquis så snart som möjligt efter kirurgi eller invasivt ingrepp, förutsatt att den kliniska situationen tillåter det samt att adekvat hemostas har uppnåtts.

  • Efter kirurgi rekommenderas inte samtidig användning av Eliquis med andra trombocytaggregationshämmare.
ELIQUIS inför spinal-/epiduralanestesi eller spinal-/epiduralpunktion

ELIQUIS inför spinal-/epiduralanestesi eller spinal-/epiduralpunktion1

  • Ifall det finns ett behov av användning av apixaban med kvarliggande intratekala eller epidurala katetrar bör det vara ett tidsintervall på 20-30 timmar (dvs 2 x halveringstiden) mellan den sista dosen apixaban och avlägsnande av kateter, och minst en dos bör utebli före katetern tas ut.

  • Nästa dos av apixaban kan ges då minst 5 timmar har gått efter det att katetern avlägsnats.

  • Liksom för alla nya antikoagulantia, finns begränsad erfarenhet med neuroaxial blockad och extrem försiktighet rekommenderas därför när apixaban används vid neuraxial blockad.

När en spinal-/epiduralanestesi eller spinal- /epiduralpunktion utförs, utsätts patienter som behandlas med Eliquis för en risk att utveckla ett spinal- eller epiduralhematom. Risken kan öka genom:

  • Postoperativt kvarliggande epiduralkateter 
  • Samtidig användning av läkemedel som påverkar hemostasen
  • Traumatisk eller upprepad spinal- eller epiduralpunktion.

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se