PRAKTISKA RÅD

Kirurgi och invasiva ingrepp

Vid ingrepp med låg risk för blödning, där minimal, icke-kritisk blödning förväntas1

Eliquis bör sättas ut minst 24 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp.

Vid ingrepp med måttlig till hög risk för blödning1

Eliquis bör sättas ut minst 48 timmar före elektiv kirurgi eller invasiva ingrepp (>4 halveringstider)

Om kirurgi eller invasiva ingrepp inte kan senareläggas1

Utöva lämplig försiktighet och ta hänsyn till den ökade risken för blödning. Risken för blödning ska värderas mot hur brådskande ingreppet är.

Operation

ELIQUIS inför kateterablation för förmaksflimmer1

För patienter som genomgår kateterablation för förmaksflimmer behöver behandling med Eliquis inte avbrytas. Inspelad föreläsning om Ablation av förmaksflimmer med Docent Anders Englund, Arytmicenter Stockholm finns att se här!

Att återuppta behandling med ELIQUIS efter kirurgi eller invasivt ingrepp1

Återuppta behandlingen med Eliquis så snart som möjligt efter kirurgi eller invasivt ingrepp, förutsatt att den kliniska situationen tillåter det samt att adekvat hemostas har uppnåtts.

  • Efter kirurgi rekommenderas inte samtidig användning av Eliquis med andra trombocytaggregationshämmare.

ELIQUIS inför spinal-/epiduralanestesi eller spinal-/epiduralpunktion1

  • Behandling med Eliquis bör avbrytas 20-30 timmar före spinal- eller epiduralpunktion.
  • Behandling med Eliquis bör avbrytas 20-30 timmar före spinal- eller epiduralanestesi. 
  • Återuppta behandling med Eliquis tidigast 5 timmar efter epiduralkateter avlägsnats.

När en spinal-/epiduralanestesi eller spinal- /epiduralpunktion utförs, utsätts patienter som behandlas med Eliquis för en risk att utveckla ett spinal- eller epiduralhematom. Risken kan öka genom:

  • Postoperativt kvarliggande epiduralkateter 
  • Samtidig användning av läkemedel som påverkar hemostasen
  • Traumatisk eller upprepad spinal- eller epiduralpunktion.

 

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se