Stroke & förmaksflimmer - Michaela Oana Romanitan, Överläkare

Överläkare Michaela Oana Romanitan föreläste om Stroke och förmaksflimmer

35:06