Trombosveckan 2022

Dag 4

Blödningshantering och NOAK

Anders Själander, professor och överläkare
Ta del av webbinarierna igen

Venösa tromboser och cancersjukdom

Katarina Glise Sandblad, specialist i internmedicin och doktorand vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, gav under Trombosveckan en uppdatering kring venös tromboembolism, behandlingsduration och hantering av cancerassocierad trombos.

Se mer här

Förmaksflimmer och livskvalitet - vad kan vi göra mer

Hur mår patienter med förmaksflimmer och hur kan KBT lindra hjärtfokuserad ångest?

Se mer här

Förmaksflimmer och komorbiditeter

Tord Juhlin, kardiolog och överläkare på Arytmisektionen vid Skånes univesitetssjukhus i Lund, föreläste om förmaksflimmer och komorbiditeter utifrån Europeiska kardiologsällskapets senaste riktlinjer från 2020.

Se mer här

Blödningshantering och NOAK

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering var rubriken på Anders Själanders föreläsning, till vardags professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.

Se mer här

Förmaksflimmer och komorbiditeter

Förmaksflimmer och komorbiditeter

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering föreläste Anders Själander, Professor, om under Trombosveckan 2022.

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering föreläste Anders Själander, Professor, om under Trombosveckan 2022.

Tema: Blödningshantering och NOAK
Föreläsare: Anders Själander, professor och överläkare

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering var rubriken på Anders Själanders föreläsning, till vardags professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.

NOAK är ju egentligen inte någon nyhet. De non vitamin-K orala antikoagulantia vi kan välja mellan har funnits i mer än tio år. Vi använder dem i vardagen och behandlingen ges till i princip alla. Det är väldigt få patienter som får warfarin. Eftersom även äldre multisjuka får NOAK så har vi också lite fler tillfällen med blödningar. Patienterna behöver opereras eller göra ingrepp av mindre eller större art. Därför får vi mer problem och behöver tänka på hur vi ska hantera blödningar, sade Anders Själander.

Blödningsrisk och Ålder

Om man tittar i våra register med alla svenska patienter som har haft en venös trombos ser vi hur många som inom de närmaste tre åren efter att de fått diagnosen och under tiden stått på NOAK har haft någon blödning. Blödningarna är definierade utifrån att patienten har fått en ICD-10-kod, då de har legat inne på sjukhus.1

Det behöver inte ha varit en jätteallvarlig blödning, men patienterna har varit sjukhusvårdade och haft en blödningsdiagnos när de legat inne. Då får vi siffror som är ganska höga, konstaterade Anders Själander. Nästan var femte patient över 80 år har drabbats av en större blödning under de första tre åren. Det är alltså hos de gamla och sköra, som vi inte har med i studierna, som vi ser mycket blödningar. För unga personer upp till 60 år, som kanske varit med i kliniska prövningar, går det mycket bättre.Tittar vi på intrakraniell blödning, som är det vi kanske är mest oroade för, är det inte särskilt många som drabbas. Däremot när vi tittar på dem som är över åttio i real life data så är det inte så ovanligt att insjukna i en intrakraniell blödning. Här har vi inte exkluderat någon, patienterna får ju vara över hundra år och hur sjuka som helst. Man är ändå med i real life-datan.1

Anders Själander gick också igenom gastrointestinala blödningar. En GI-blödning kan ibland vara snäll, men ibland riktigt besvärlig. Här ser vi också att det går bra för de unga, en person som är under 60 år får sällan en magtarmblödning. För äldre personer, speciellt vid VTE där man kanske har en samtidig malignitet, så är risken för blödningar mycket högre.1

Så här såg det inte ut i de initiala studier som gjordes för tio år sedan och där blödning definierades mycket mer noggrant. Man vet precis hur många gram/liter en patient har blött och vad har man har behövt operera, berättade Anders Själander, och visade hur blödningsprofilen ser ut för t ex Eliquis (apixaban) jämfört med Waran, där ungefär 3 procent får en allvarlig blödning på warfarin jämfört med 2 procent Eliquis. Det är mycket lägre siffror än i venös trombos-kohorten när vi tittade på real life-data. Tittar vi på intrakraniell blödning är siffran nere på en tredjedels procent på Eliquis och vid allvarlig GI-blödning är den 0,76 samt 0,85, ungefär likvärdigt mellan warfarin och Eliquis.

Det här är ju väldigt låga siffror jämfört med dem jag visade tidigare. I studien har flimmerpatienter med verifierade blödningar deltagit.

Anders Själander visade också skillnaderna mellan de andra NOAK-preparaten och warfarin.

 

Blödningsprofil

 

Det finns inga direkt jämförande studier mellan olika NOAK-preparat och direkta jämförelser mellan grupperna kan inte göras. Det kommer en kanadensisk studie, där man för venös trombos direkt jämför rivaroxaban och apixaban, med blödningar som utfallsmått. Hittills har man hunnit ungefär halvvägs i rekryteringen.

När det gäller GI-blödning står det i vissa riktlinjer att man gärna ska använda protonpumpshämmare för att minska risken.

Jag hittade faktiskt en studie som publicerades i somras där man har gett protonpumpshämmare till patienter med NOAK. Då ser jag att vi faktiskt gör rätt. Det har effekt. Tar man de riktigt sjuka, sköra och de äldre patienterna som har trombocythämmare såg man att allvarlig GI-blödning minskade med en fjärdedel om man satte in protonpumpshämmare. Så det ska man erbjuda patienterna, underströk Anders Själander.

I studien såg man den här effekten på två av tre NOAK, apixaban och dabigatran men inte på rivaroxaban. Författarna av studien resonerade kring om det kunde ha att göra med dosering, men det går inte att säga. Fast som grupp, har ni en äldre, skör patient med trombocythämmare, sätt in en protonpumpshämmare för att minska risken för allvarlig blödning. Det verkar finnas evidens för att göra det.

Ibland sänker vi också dosen på NOAK för att på så sätt minska risken för blödning, vilket är helt korrekt. Varje NOAK har egna kriterium för när man ska sänka dosen just för det enskilda preparatet och vi ska följa de riktlinjerna. 

Viktigt vilken population man tittar på

Anders Själander berättade att när han tittar i sina real life-data hur det går för patienterna så är det intressanta att svenska patienter med sänkt dos blöder betydligt mer än de som står på en normal dos.

Naturligtvis har det inte med dosen att göra utan till vilka patienter vi ger den låga dosen. Ger vi en låg dos till sköra, njursviktiga personer med tidigare blödningar så får vi fler blödningar i procent än hos njurfriska, yngre patienter som får den fulla dosen. Men, påtalade Anders Själander, vi ska göra som vi gör och sätta in den låga dosen till de som enligt kriterierna ska ha det.

Anders Själander tog sedan upp ett fiktivt patientfall, Elsa 78 år. På grund av förmaksflimmer står hon på dabigatran. När Elsa ska sätta upp gardiner ramlar hon ner från stolen hon står på och gör sig illa. Hon kommer in på akuten där man röntgar. Ortopeden säger ”there is a fracture … I need to fix it”, skojade Anders Själander och sade att även han som inte är ortoped tycker att höften inte ser så bra ut. Det räcker kanske inte att bara spika utan man skulle vilja sätta en protes för att det ska hålla. Men det är ju inte helt bra om man står på dabigatran.

Efter att ha tagit prover konstaterar ortopeden att, Elsa inte är så tung, 55 kilo och 162 cm lång. Hon har bra Hb och bra trombocytvärde. PK (INR)-värdet är helt normalt. APT-tiden är lite förlängd och kreatininet ligger på 128,. Att kreatininvärdet är lite förhöjt är inte helt ovanligt när man är 78 år och kvinna. Ortopeden föreslår operation genast.

Är vi på ett stort och centralt sjukhus i Sverige kanske vi tar prover för att veta exakt hur mycket dabigatran Elsa har i kroppen. Har man inte den möjligheten kan man faktiskt titta på APT-tiden. Nästan alla NOAK-preparat påverkar APT-tiden och PK(INR).

Elsa har en APT-tiden på 68, vilket är en bra bit över terapeutiskt värde, men det är I det spannet det brukar hamna. INR-värdet påverkas inte lika mycket.

Inte optimal teknik

Det här är inte en jättebra teknik. För om ni har en patient med normal njurfunktion och som tar sin tablett kan det vara så att två timmar efter tablettintaget så är APT-tiden förlängd. Sju timmar efteråt har koncetrationen gått ner och då är APT-tiden mer normal. Så det beror på när efter tablettintaget man tar provet. I det här fallet är det en patient med lite njursvikt och som har ackumelerat läkemedlet så då kommer APT-tiden att vara lite längre.

Vill man vara  mer noggran kan man mäta något som heter trombintid. Det här görs vädligt sällan. Det är bara visa labb som kan utföra det. Här kan man se om det finns dabigatran i kroppen eller inte. De flesta större sjukhus mäter istället koncentrationen av dabigatran och får ett labb-värde på hur mycket läkemedel det finns i kroppen. Det här värdet är jättebra att veta, men problemet är att vi inte riktigt har det kliniska korrelatet än även om vi börjar lära oss mer. Har ni en patient som står på warfarin och har ett INR på 2,3 så vet de flesta kirurger vad det betyder och de vet om man kan operera eller inte. Ligger det på 1,6 måste man fundera på vilket ingrepp man kan göra. Kanske man måste sänka INR till en viss nivå? Men kirurgerna vet precis vad dessa nivåer betyder i blödningsrisk. Så långt har vi inte kommit här. Vi får ett labbvärde som visar en siffra, och vi vet om det finns läkemedel i kroppen eller inte. Men vi kan inte säga vilka ingrepp vi vågar göra. Törs vi operera den här höften och sätta dit en protes på labbvärdet vi fick? Det är svårt att avgöra.

Om Elsa istället stod på faktor Xa-hämmare som till exempel apixaban, edoxaban eller rivaroxaban, skulle man också kunna använda APT-tiden och INR. Det är dock inte lika lätt. För rivaroxaban kommer APT-tiden inte alls upp i samma siffror som på dabigatran och på apixaban kan APTT-tiden vara förhöjd även på en icke-blödande patient. Därför går det inte att lita på APT-tiden.

Bara vissa labb kan mäta

Istället kan man mäta anti -faktor Xa-aktivitet för att ta reda på om patienten ligger rätt i sina antikoagulationsnivåer. Det har vi gjort i många år på hepariner, Här finns ju Enoxaparin eller Dalteparin som vi använder som subkutan behandling. Detta är dock ett problem för labbet som måste sätta upp en anti-faktor Xa-aktivitet, specifkt för varje enskild faktor Xa-hämmare man vill mäta. För att det ska vara värt att använda metoden på ett laboratorium måste man ha ett visst antal prover på sjukhuset. Därför har inte alla små sjukhus metoden tillgänglig. De får istället skicka proverna någon annanstans och invänta svar, sade Anders Själander.4

Vill man istället hämma antikoagulantia med en antidot finns det flera att välja mellan. För sju år sedan kom antidoten idacruzimab som är en antikropp, vilken binder dabigatran väldigt starkt, 350 gånger starkare än vad dabigatran binder till trombin. Den här antidoten binder alltså upp det dabigatran som finns i plasma. Den binder även trombinbundet dabigatran och hämmar dess effekt.5

Det finns också antidot mot vissa faktor Xa-hämmare.4 Ondexxya (andexanet alfa) är godkänt av EMA för reversering av apixaban och rivaroxaban, däremot inte för edoxaban, som inte är tillräckligt studerat.

Kan inte ange tid för tablettintag

Anders Själander förklarade att det dock finns problem med antidotbehandling, för när en patient kommer in med en akut hjärnblödning eller en akut allvarlig blödning  är många väldigt svårt sjuka och kan inte berätta när de tog den senaste tabletten, vilket har betydelse för doseringen av antidoten.

Vänta ut läkemedlet

Kostnaden per dos antidot är också betydande, vilket har gjort att NT-rådet har sagt att man i nuläget inte ska använda det i Sverige. Än vet man heller inte om effekten är bättre än att ge PCC till patienterna så som man gör idag.

Under nästa år kommer en studie där man jämför Ondexxya med PCC. Det saknas ju verkligen sådana studier. Det ska bli jättespännande att se vad den visar, sade Anders Själander, men påpekade att även om det är bra att reversera NOAK-tabletter så är det inte hela svaret.

Vi får inte glömma den viktigaste antidoten - tiden. För kan vi så skulle vi kunna vänta ut läkemedlet. Halveringstiden är ju inte så lång. I Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH) riktlinjer finns upptaget hur man ska tänka kring NOAK. Bland annat rekommenderas hur länge man kan vänta med behandling innan kirurgi. Gäller det en standardriskpatient kan man vänta två halveringstider (2 T1/2). Har man en högriskpatient väntar man fyra halveringstider (4 T1/2), särskilt om patienten har dabigatran som är så njurberoende.

Återstart

 

Anders Själander betonade att man aldrig ska bridga med heparin, för det är visat på NOAK att det inte hjälper.

Blödningar är bara ena sidan av myntet. En blödande patient är också en riskpatient för att få tromboser. I väldigt många antidot-studier ser man att om man har reverserat patienten så har man visserligen stoppat blödningen, men efter en vecka eller två, till och med tre, så får patienten tromboser istället. En orsak är att patienten står på ett antikoagulantia för att förebygga trombos och har en indikation för det. En annan är att blödningen i sig är en riskfaktor för att bilda proppar. Anders Själander uppmanade därför till att försöka sätta in antikoagulanita så snart det går. Är det svårt att sätta in NOAK direkt, så kanske man kan sätta in heparin postoperativt och göra det så snart man nått en hemostas där man törs göra detta, sade Anders Själander.

Att ta med sig: ¹⁻⁵
 • Baserat på svenska RWE-data hade nästan var femte patient över 80 år drabbats av en större blödning under de tre första åren efter att ha fått diagnosen venös trombos och samtidigt stått på NOAK.
   
 • Personer under 60 år får sällan mag-tarmblödning, Hos äldre, speciellt vid venös tromboembolism,VTE är risken för blödningar mycket högre.
   
 • Viktigt att veta hur mycket NOAK-läkemedel patienten har i kroppen och tiden vid tablettintag före operation på grund av ökad blödningsrisk.
   
 • Problem med antidot-behandling då många patienter är svårt sjuka och inte kan meddela vilken tid de tog sin tablett. Dosen av antidoten baseras på när patienten tog apixaban eller rivaroxaban.
   
 • Bäst antidot är tiden. Halveringstiden för NOAK är inte så lång. Är det möjligt ska man vänta ut läkemedlet.
   
 • Sätt in antikoagulantia så snart som möjligt efter kirurgi.
Referenser
 1. Wallvik N, et al. J. Thromb Thrombolysis 2021;52(1):315-323
 2. Oh H, et al. Medicine 2021;110:11
 3. Komen J et al. Heart 2022;108:613-18
 4. Conolly S et al. NEJM 2019;380:1326-35
 5. Glund S et al. Lancet 2015;doi: 10.1016/S0140-6736(15)60732-2
Ta del av webbinarierna igen

Venösa tromboser och cancersjukdom

Katarina Glise Sandblad, specialist i internmedicin och doktorand vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, gav under Trombosveckan en uppdatering kring venös tromboembolism, behandlingsduration och hantering av cancerassocierad trombos.

Se mer här

Förmaksflimmer och livskvalitet - vad kan vi göra mer

Hur mår patienter med förmaksflimmer och hur kan KBT lindra hjärtfokuserad ångest?

Se mer här

Förmaksflimmer och komorbiditeter

Tord Juhlin, kardiolog och överläkare på Arytmisektionen vid Skånes univesitetssjukhus i Lund, föreläste om förmaksflimmer och komorbiditeter utifrån Europeiska kardiologsällskapets senaste riktlinjer från 2020.

Se mer här

Blödningshantering och NOAK

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering var rubriken på Anders Själanders föreläsning, till vardags professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.

Se mer här
Soluppgång

Vill du bli inbjuden till nästa möte?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad.

VideoBG

LIPUS-utbildning

Vill du fördjupa din kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism? Anmäl dig då till den Lipus-certifierade utbildningen AF | VTE i Fokus.