Flimmerveckan 2023

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer

Agne Laucyte-Cibulskiene

Ta del av webbinarierna igen

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer

Först ut på Flimmerveckan 2023 är njurspecialist Agne Laucyte-Cibulskiene som går igenom hur diabetisk njursjukdom bidrar till ökad prevalens av förmaksflimmer.

Se mer här

Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården?

I den andra föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar distriktsläkare Lovisa Jäderlund Hagstedt hur man i Norrtälje kommun genom en flimmerprocess hittat många patienter med förmaksflimmer.

Se mer här

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer?

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.

Se mer här

Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten

I den fjärde och sista föreläsningen under Flimmerveckan 2023 berättar kardiolog Gorav Batra hur man ska tänka kring den äldre patienten som har förmaksflimmer och samtidigt drabbats av till exempel hjärtinfarkt eller njurinsufficiens.

Se mer här

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer

Först ut på Flimmerveckan 2023 är njurspecialist Agne Laucyte-Cibulskiene som går igenom hur diabetisk njursjukdom bidrar till ökad prevalens av förmaksflimmer. Hon belyser också hur glukossänkande läkemedel spelar in för denna typ av patienter samt vilka med diabetesnefropati som kan behandlas med vilken typ av antikoalgulantia.

Först ut på Flimmerveckan 2023 är njurspecialist Agne Laucyte-Cibulskiene som går igenom hur diabetisk njursjukdom bidrar till ökad prevalens av förmaksflimmer. Hon belyser också hur glukossänkande läkemedel spelar in för denna typ av patienter samt vilka med diabetesnefropati som kan behandlas med vilken typ av antikoalgulantia.


Flimmerveckan 2023 inleds med fokus på förmaksflimmer och njursjukdom vid diabetes. En översiktsartikel av en australiensk forskargrupp har nyligen publicerats i Nature Reviews Cardiology, i vilken prevalens och riskfaktorer för förmaksflimmer diskuteras där hjärtsvikt, hypertension, rökning, fetma, fysisk inaktiv livsstil, alkoholkonsumtion samt även diabetes nämns. Det intressanta med detta är, enligt Agne Laucyte-Cibulskiene, att diabetes nu tar plats som en riskfaktor.

 

Föreläsningen belyser följande:

  • Det generella sambandet mellan diabetes och förmaksflimmer
  • Hur diabetesnefropati bidrar till ökad prevalens av förmaksflimmer
  • Vilken roll glukossänkande läkemedel spelar i förmaksflimmerproblematiken
  • Evidensbaserade rekommendationer av antikoagulantia vid nedsatt njurfunktion
Njurpatient med plötslig försämrad ork

Agne Laucyte-Cibulskiene tar avstamp från ett patientfall – en 72-årig man som har välreglerad diabetes typ 1. Hans eGFR ligger på 27 ml per minut. Han har tablettreglerad hypertoni och på grund av stigande albuminuri genomgick han en njurbiopsi 2021. Då kunde man konstatera kronisk tubulointerstitiell nefrit. Det fanns dock inget som indikerade diabetesnefropati. Mannen var tidigare i hyfsat bra fysisk kondition. Vid återbesök uppger han försämrad kondition och dyspné vid ansträngning. Hjärtauskultation och EKG bekräftar tydligt förmaksflimmer med frekvens på 98 slag per minut.

Agne Laucyte-Cibulskiene ställde sig frågan varför hennes patient hade drabbats av förmaksflimmer. I grund och botten finns ett dubbelriktat samband mellan hjärta och njurar. Vid kardiorenalt syndrom samspelar kardiovaskulär och renal sjukdom. Har patienten dessutom diabetes slår det mot båda organen, vilket försämrar prognosen.

Men mest intressant, menar Agne Laucyte-Cibulskiene, är att analysera mekanismerna bakom hur diabetes påverkar de två olika organen.

Njurpatient med plötslig försämrad ork

Glukosvariation i blodet och inflammation, tillsammans med oxidativ stress, bidrar till strukturella förändringar i hjärtat samt även diastolisk dysfunktion, förmaksfibros och dilatation. Slutligen påverkas det autonoma nervsystemet negativt med ökad benägenhet till förmaksflimmer.1

Agne Laucyte-Cibulskiene refererar till en brittisk studie med drygt 16 000 vuxna patienter som följdes upp i 11 år. De hade diabetes typ 2, dock inte njursvikt eller kardiovaskulär sjukdom. Av dessa utvecklade 1 394 individer förmaksflimmer vilket relateras till ökad risk för njursvikt, hjärtsvikt, aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, dödlighet av alla orsaker, och till och med dödlighet av kardiovaskulära sjukdomar.2

När det gäller njuren bidrar en sämre reglering av glukosnivå i blodet till metabolisk reglering och hemodynamisk reglering i njurarna. vid undermåligt reglerad glukos i blodet aktiveras ras, och ökar i början filtrationen i glomeruli vilket föranleder ökad permeabilitet för glomerulär basalmembran. Det manifesterar kliniskt med albuminuri. Man kan mäta och bedöma albuminurigrad genom ett enkelt urinprov där albumin/kreatininkvoten beräknas.

Ökad glukoskoncentration i blodet bidrar också till ökad risk för oxidativ stress och inflammation. Tillsammans med albuminuri orsakas djupare skada i njurvävnaden, tubulärfibros, med långsiktigt sjunkande njurfunktion – då har vi en klinisk bild av diabetesnefropati. Agne Laucyte-Cibulskiene påpekar dock att förändringar i njurarna inte sker snabbt – vanligtvis har man haft diabetes under minst 15-25 år.

Diabetesnefropati och förmaksflimmer

Diabetesnefropati är förväntat vid långdragen diabetes. Men ökar diabetesnefropati risken för förmaksflimmer? En stor metaanalys från 2021 gick igenom 160 abstracts, varav tre belyste förhållandet mellan diabetesnefropati och förmaksflimmer. Slutsatsen av de tre studierna var att det inte finns en koppling mellan diabetesnefropati och ökad risk för förmaksflimmer. Man måste tolka resultaten med försiktighet och väga in olika kohorter, menar dock Agne Laucyte-Cibulskiene. Tittar man bara på europeiska och framför allt svenska studier kan slutsatsen dras att det finns en ökad risk för att utveckla förmaksflimmer vid diabetesnefropati – en riskökning på 1,66 gånger.3 Agne Laucyte-Cibulskiene anser detta vara spännande fynd.

Diabetesnefropati och förmaksflimmer


En tre år gammal publicerad sammanfattande artikel analyserade dels hur HbA1c bidrar till risk för förmaksflimmer, dels om långdragen diabetes påverkar förmaksflimmer på något sätt.

Resultaten visade att om man har dåligt reglerad diabetes eller högre nivå på HbA1c, då är man utsatt för högre risk för att utveckla förmaksflimmer. Samma gäller för diabetesduration – ju längre diabetesduration desto högre risk för att få förmaksflimmer.4

SGLT2-inhibitorer används för hjärtsviktspatienter samt för att förebygga ytterligare njurfunktionsförlust. En metaanalys har dock visat att SGLT2-inhibitorer inte minskar risk för stroke bland patienter som har diabetesnjursjukdom och förmaksflimmer.5

Risken för att utveckla förmaksflimmer minskar vid användande av metformin och pioglitazon.6 Däremot ökar risken något för förmaksflimmer vid användande av insulin.

Agne Laucyte-Cibulskiene tycker att det är beklagligt att man inte kan använda metformin vid nedsatt njurfunktion och man måste avsluta behandling om njurfunktionen sjunker under 30 ml/minut. Metformin passar alltså inte för svårt njursjuka patienter.

Vilken antikoagulantia bör man välja till patientfallet?

Agne Laucyte-Cibulskiene tar oss tillbaks till patientfallet, den 72-årige mannen med välreglerad diabetes, kronisk njurskada samt njurfunktion med ett eGFR på 27 ml per minut, som också utvecklat förmaksflimmer.
Det finns skillnader mellan olika NOAK och warfarin, lyfter Agne Laucyte-Cibulskiene. NOAK, förutom dabigatran) hämmar direkt faktor Xa medan warfarin hämmar vitamin K-beroende faktorer.

Trombinhämmaren dabigatran utsöndras mest via njurarna med ett renal clearance på 85 procent, medan samma siffra för apixaban är 27 procent. Warfarin utsöndras emellertid inte via njurarna. Dessa skillnader påverkar val av läkemedel vid mild eller måttlig kronisk njursjukdom – apixaban rekommenderas för dessa patienter eftersom den har lägst renal clearance.7


Gällande det 72-årige patientfallet kan antingen NOAK eller warfarin ges eftersom patientens eGFR medger behandling med antikoagulantia. Patienternas njurfunktion måste dock alltid kontrolleras för eventuell dosjustering.

Vilken Antikoagulantia bör man välja till patientfallet?

Patienter som är i dialys eller som har så kallad terminal njursjukdom, med eGFR under 15 ml per minut, står idag utan behandlingsalternativ eftersom det saknas evidens för hur de kan behandlas.

Diabetiker med kärlpåverkan

Eftersom warfarin hämmar vitamin K som spelar en viktig roll i kärlhälsa, bör diabetespatienter med uttalad kärlpåverkan, som till exempel förkalkningar eller perifer artärsjukdom, inte behandlas med warfarin.

Studier från 2018 visar att warfarin påskyndar vaskulär förkalkning. Patienter som behandlas med warfarin utvecklade snabbare samt fick mer uttalade kärlförkalkningar efter 2 år.8 Warfarin bidrar alltså till snabbare kärlförkalkning.

Summering
  • Diabetes är en riskfaktor för förmaksflimmer.
  • Studier visar att diabetisk njursjukdom inte ökar benägenheten för förmaksflimmer – analyser av svensk befolkning visar dock motsatt: Diabetisk njursjukdom bidrar till viss ökad risk för förmaksflimmer.
  • Glukossänkande läkemedel kan påverka utveckling av förmaksflimmer och bör dosjusteras enligt eGFR.
  • Undvik warfarin till kärlsjuka diabetiker.
  • I dag finns inget behandlingsalternativ för diabetiker med förmaksflimmer med eGFR <15.
Referenser

1. Wang, A. et al. J Am Coll Cardiol. 2019; 74(8):1107-15
2. Diabetes Care 2022;45(10)2422-2429
3. J Family Med Prim Care. 2022 Jul; II(7) 3880-3884
4. J Am Coll Cardiol. 2019 74(8): II 07-15
5. Stroke. 2021 May; 52(5):1545-1546
6. Wang et al, J Am Coll Cardiol. 2019 Aug 27;74(8):1107-111
7. Produktresumé för apixaban
8. J Am All Cardiol. Img. 2018 Sep

Frågor och svar

Anna Sundin, medicinsk rådgivare på BMS och i grunden kardiolog och internmedicinare, modererade frågorna från lyssnarna.

Vad är viktigt att tänka på vid byte från dabigatran till apixaban? Räcker det att kontrollera HB och kan man sedan bara byta från ena dagen till den andra?

Agne Laucyte-Cibulskiene säger att enligt hennes erfarenhet kan man byta direkt efter att ha kontrollerat Hb. Man kan också passa på att följa upp njurfunktionen för att se om man behöver justera dosen.

Det ska finnas en koppling mellan alkoholkonsumtion och risk för utveckling av förmaksflimmer. Finns det belägg för att rekommendera extra försiktighet med alkohol för patienter med diabetes?

Agne Laucyte-Cibulskiene menar att det är en svår fråga att svara på och att hon inte känner till om det finns belägg för det. Alkoholkonsumtion skadar njurvävnaden överlag, så generellt avråds från alkohol om man har nedsatt njurfunktion.

Hur följer man upp njurfunktionen efter att patienten blivit insatt på NOAK?

Agne Laucyte-Cibulskiene säger att man på kliniken i Malmö önskar att primärvården och även andra specialister inte bara mäter kreatinin utan också tar prov på cystatin C-nivån. Utifrån dessa beräknas glomerulär filtrationshastighet, där man analyserar eller beräknar genomsnittlig nivå av njurfunktion. Efter insättning av NOAK rekommenderas att följa upp njurfunktionen efter två till tre månader. Detta gäller för alla patienter som sätts in på NOAK.

När bör man från primärvården remittera till njurkliniken för patienter som behandlas med NOAK och har nedsatt njurfunktion? Alltså vid vilken grad av njurfunktionsnedsättning. Och i vilken utsträckning påverkar patientens ålder?

Det finns riktlinjer som omfattar svensk njursjukvård, i dessa finns en tabell över nivå på njurfunktion och albumin/kreatinin-kvot som ligger till grund för när man ska remittera till njurspecialist. Finns det en patient som till exempel sjunker i njurfunktion från eGFR 60 ml/minut och har snabbt sjunkande njurfunktion under pågående behandling med NOAK, kan ni vara frikostiga med att remittera, menar Agne Laucyte-Cibulskiene.

Man behöver då ta ställning till om behandlingen ska avslutas, eller om man ska dosjustera, alternativt fundera över en alternativbehandling. Ligger en patient redan på 20 ml/minut eller sjunker till 15 ml/minut, behövs rådgivning med njurspecialist om behandling kan fortsätta.

 

Påverkar NOAK kärlförkalkning så som warfarin?

Nej, hävdar Agne Laucyte-Cibulskiene, och lyfter de studier som jämförde NOAK med warfarin, där man inte kunde se att NOAK bidrar till snabbare utveckling av kärlförkalkningar jämfört med warfarin. Läkemedlen har olika farmakokinetik.

Påverkar diabetes typ 1 risken för utveckling av förmaksflimmer?

Risken ökar enligt Agne Laucyte-Cibulskiene, och lyfter exemplet med det 72-åriga patientfall som trots välreglerad diabetes utvecklar förmaksflimmer.

Hur ska man hantera patienter med förmaksflimmer som har eGFR <15 ml/min när det gäller behandling med antikoagulantia?

Agne Laucyte-Cibulskiene menar att om det gäller högriskpatienter så beräknas risken för stroke enligt CHADS- VASc. Visar verktyget att det rör sig om en högriskpatient används ibland warfarin, trots att det sakas evidens. Det finns dock en pågående studie som ska analysera och jämföra apixaban med placebo vid uttalad njursjukdom där även dialyspatienter inkluderas. Agne Laucyte-Cibulskiene hoppas att resultat av denna studie ska förtydliga rekommendationerna.

Ska man oftare följa upp äldre patienter som äter och dricker sämre om de ligger runt 50 i eGFR?

Agne Laucyte-Cibulskiene rekommenderar att ta blodprover tas var tredje månad och att man även beräknar glomerulär filtrationshastighet utifrån kreatinin och cystatin C.

orangebg

Vill du bli inbjuden till nästa möte?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller vi dig uppdaterad.

VideoBG

LIPUS-utbildning

Vill du fördjupa din kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism? Anmäl dig då till den Lipus-certifierade utbildningen AF | VTE i Fokus.

Ta del av webbinarierna igen

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer

Först ut på Flimmerveckan 2023 är njurspecialist Agne Laucyte-Cibulskiene som går igenom hur diabetisk njursjukdom bidrar till ökad prevalens av förmaksflimmer.

Se mer här

Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården?

I den andra föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar distriktsläkare Lovisa Jäderlund Hagstedt hur man i Norrtälje kommun genom en flimmerprocess hittat många patienter med förmaksflimmer.

Se mer här

Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer?

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskare och universitetssjuksköterska Mattias Lidin hur man kan arbeta med prevention vid förmaksflimmer.

Se mer här

Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten

I den fjärde och sista föreläsningen under Flimmerveckan 2023 berättar kardiolog Gorav Batra hur man ska tänka kring den äldre patienten som har förmaksflimmer och samtidigt drabbats av till exempel hjärtinfarkt eller njurinsufficiens.

Se mer här